bike depot

主題 : 2019 8 15 週四秘密路線
活動標題︰2019 8 15 週四秘密路線(活動已結束)
活動時間︰ 2019-08-15 09:30  -  2019-08-15 13:00
活動地點︰
人數限制︰ 0
已確認參加人數︰ 0 人,[共計報名︰0]
性別要求︰ 男女不限
活動費用︰ 0 元
報名截止日期︰ 2019-08-15 02:15
已參加活動成員︰  
級別: 論壇版主
0  發表于: 13-08-2019 18:06

0 2019 8 15 週四秘密路線

2019 8 15 週四 秘密路線 ` O# |  
%@8MI:  
早上9.30時在沙田坳道獅子亭的恆益商店等 #tj;P~6  
b:}4ny5P  
踩完時,美孚午餐 JQf uoA  
[MK:mp  
WhatsApp94354165