bike depot

上一主題下一主題
«123»Pages: 1/3     Go
主題 : 2019 8 2 至 4 日 南崑山越野單車團
活動標題︰2019 8 2 至 4 日 南崑山越野單車團(活動已結束)
活動時間︰ 2019-08-02 20:30  -  2019-08-04 18:10
活動地點︰
人數限制︰ 0
已確認參加人數︰ 0 人,[共計報名︰0]
性別要求︰ 男女不限
活動費用︰ 0 元
報名截止日期︰ 2019-08-01 11:10
已參加活動成員︰  
級別: 論壇版主
0  發表于: 12-07-2019 11:01

0 2019 8 2 至 4 日 南崑山越野單車團

2019 8 2 至 4 日 南崑山越野單車團   ra,8Q{_jZ  
r$CSJZ#  
南崑山越野单车团的安排,共2天半。     _a8`.Lf  
z\2!?"y)  
D1,黄昏福田口岸保稅區 20.30 時集合, 21.00 時開車,继往南崑山住宿。     wNysl  
D2,早餐后,往南崑山开始登山,農家乐午膳,饭后续山中骑遊,大部份砂石及土路,需上高落低,及小段推行,飯後,當晩住宿市区。     /lI }B|$  
{{QCY9  
D3,,旅巴去羅浮山越野 29 公里。 l_=|*N0~  
之後驅旅巴去奇石農家菜食窑雞。 d<,04ju)Mu  
]LbE\q),  
全程有支援車跟促全程.(隨時可以上車遊車河) P1 KelH/  
y7k kgkj&  
費用 650元人民幣(大約) 1Ti .uer[]  
kGv}?gDjU  
2019 8 2 地點..福田保稅區上車 黃昏 20.30 時集合裝車. 21.00 時開車.  
[ 此帖被mrchau在21-07-2019 20:53重新編輯 ]

 

級別: 論壇版主
1  發表于: 12-07-2019 11:06

參加人數.. r~3F|B&6q  
Y3I@}f^5  
Mrchau F+uY1;\XOS  
Wing Leung ~s# ^+j}w  
Michael Yip  (大咪) [ KJZU  
李偉明  (李爺爺)

 

級別: 論壇版主
2  發表于: 12-07-2019 12:02

參加人數.. 71t_\t&  
IKX@103NB  
Mrchau   CRi~R l`h  
Wing Leung   !c`zUx7H  
Michael Yip  (大咪) b|aVw6Vyo5  
李偉明  (李爺爺) Htb6pg_c  
鄭潮英

 

級別: 論壇版主
3  發表于: 12-07-2019 12:33

123參加人數.. }Jr:nk]O[  
b ?`^ ,0  
Mrchau   x8 ~DdDS  
Wing Leung   lCw /ywc  
Michael Yip  (大咪) !Xox8T2D  
李偉明  (李爺爺) bPI^!C@X  
鄭潮英 JsB5!?  
梁華            單人房

 

級別: 論壇版主
4  發表于: 12-07-2019 12:42

123參加人數..   &45{Gg  
 hGGQ  
Mrchau   Zxh;6L2  
Wing Leung   r|4\  
Michael Yip  (大咪)   #|DeGtFq  
李偉明  (李爺爺) see.\j_T,  
鄭潮英 DX Z?T9  
梁華            單人房 {*`:?+.R7  
Fung Cheung  單人房

 

級別: 論壇版主
5  發表于: 12-07-2019 12:56

123參加人數..   >5>"Ee'+T~  
mzgRH3SH  
Mrchau     V )W:]ZOMk  
Wing Leung     Co8;x?Z1  
Michael Yip  (大咪)   wGkzM2"  
李偉明  (李爺爺)   y@6P'g  
鄭潮英   x8F*cq  
梁華            單人房 qS`L969%Y  
Fung Cheung  單人房 tbv wx%  
Cricky Chan

 

級別: 論壇版主
6  發表于: 12-07-2019 15:18

123參加人數..     >K eLNPM  
i(tdQ|9>  
Mrchau     5a1xLW  
Wing Leung     laIyRN.[]  
Michael Yip  (大咪)     y(sU +;  
李偉明  (李爺爺)   B=3W}@Uv  
鄭潮英   P%N.0f}U  
梁華            單人房   X Jj6 s\  
Fung Cheung  單人房 !2=k-/#q  
Cricky Chan (/o!;XJ}*6  
火神                  單人房

 

級別: 論壇版主
7  發表于: 12-07-2019 16:36

123參加人數..     !1B2`A3oS  
4$Onl[~  
Mrchau       fxe;9y*V  
Wing Leung       K6L~E? 1|  
Michael Yip  (大咪)     /1B1BqK78  
李偉明  (李爺爺)     %<0@V"s  
鄭潮英     i: [<TEv  
梁華            單人房   FYKHK.@  
Fung Cheung  單人房   5*VJ3~ah,  
Cricky Chan aFT}h~  
火神                  單人房 dp !{,cY  
Lam ming shek

 

級別: 論壇版主
8  發表于: 12-07-2019 20:44

123參加人數..       1.k?&tcr'  
JB#juM  
Mrchau       -AEz1\U  
Wing Leung       A lF f  
Michael Yip  (大咪)       &S|6e<@  
李偉明  (李爺爺)     cmN6s$^c  
鄭潮英     T]bC,j:la  
梁華            單人房     9 ob(z/l  
Fung Cheung  單人房   hCz<<CB1  
Cricky Chan   %ljQz-[q  
火神                  單人房 !=ux&8M:_  
Lam ming shek EUqGr8*  
Chan polo         單人房 e+0D&pp`  
Martin 張志偉 MUmHk<e  
Supers Li           單人房

 

級別: 論壇版主
9  發表于: 12-07-2019 23:39

Re:2019 8 2 至 4 日 南崑山越野單車團一

123參加人數..       W925 @K~  
>t]l'V^ Y  
Mrchau         Xqj}3ZsJ  
Wing Leung         *MX.\7"  
Michael Yip  (大咪)       Spo+}d]O[  
李偉明  (李爺爺)       |AfE0#)7L  
鄭潮英       Q#$4,{>\  
梁華            單人房     z(y.@|  
Fung Cheung  單人房     Sc|W#  
Cricky Chan   RM> [qv>  
火神                  單人房   \6')90guy$  
Lam ming shek ,VHy Zq  
Chan polo         單人房 *K/C/@TK4  
Martin 張志偉 F=dI}&  
Supers Li           單人房 #=q- &d  
Coffee Chiu 賢  單人房

 

上一主題下一主題
«123»Pages: 1/3     Go