bike depot

主題 : 2019 9 26 週四 秘密路線
活動標題︰2019 9 26 週四 秘密路線(活動已結束)
活動時間︰ 2019-09-26 09:30  -  2019-09-26 14:30
活動地點︰
人數限制︰ 0
已確認參加人數︰ 0 人,[共計報名︰0]
性別要求︰ 男女不限
活動費用︰ 0 元
報名截止日期︰ 2019-09-26 05:49
已參加活動成員︰  
級別: 論壇版主
0  發表于: 23-09-2019 16:37

0 2019 9 26 週四 秘密路線

2019 9 26週四 秘密路線 FrF `.r35?  
早上 9.30 時在集合地點起步 ;e(,.V  
下午 14.30 時踩完下午茶 p!m%bq"e  
WhatsApp 94354165

 

級別: 論壇版主
1  發表于: 23-09-2019 16:41

貨van安排 q3V!2Yu  
早上 8.30 時在觀塘法院後面的有信街等 U%4X>kd  
Mrchau zLN.)Nq4  
Cf53*a3/$q  
Martin  ,#l/JW?*  
開開 RC`2<b  
*33,V)  
B 車 vzj lt  
早上 8.30 時在彩虹邨內的 71 等 #$&ad7_  
ABC  =sv4d0  
新手健 #CPi(  
R}04dWgUk  
 C  車 l6'J&Q  
早上 8.30 時在太子警察遊樂會門口等 &B`e,}nX  
燦叔
[ 此帖被mrchau在24-09-2019 11:18重新編輯 ]

 

級別: 論壇版主
2  發表于: 25-09-2019 12:31

貨van安排 ?T0cdA7-  
早上 8.30 時在觀塘法院後面的有信街等 S[-Ek p4]  
Mrchau zzF\8_\  
Ow\{0_hwKd  
Martin  +oF.@  
開開 ')?0}\   
火焰焰 $rt|.`]  
y"FYA6hAr0  
B 車 k*AQR*}  
早上 8.30 時在彩虹邨內的 71 等 y90cZ0Y5  
ABC 9QNRDH  
新手健 j@gvv8?wh  
uat#ExoTw  
 C  車 8m0g75`  
早上 8.30 時在太子警察遊樂會門口等 .ag-Y4y  
燦叔