bike depot

上一主題下一主題
«123»Pages: 1/3     Go
主題 : 2019 8 2 至 4 日 南崑山越野單車團
活動標題︰2019 8 2 至 4 日 南崑山越野單車團(活動已結束)
活動時間︰ 2019-08-02 20:30  -  2019-08-04 18:10
活動地點︰
人數限制︰ 0
已確認參加人數︰ 0 人,[共計報名︰0]
性別要求︰ 男女不限
活動費用︰ 0 元
報名截止日期︰ 2019-08-01 11:10
已參加活動成員︰  
級別: 論壇版主
0  發表于: 12-07-2019 11:01

0 2019 8 2 至 4 日 南崑山越野單車團

2019 8 2 至 4 日 南崑山越野單車團   3W+2ln".  
cSUT:)g  
南崑山越野单车团的安排,共2天半。     `}p)&3  
^Vj<-b,  
D1,黄昏福田口岸保稅區 20.30 時集合, 21.00 時開車,继往南崑山住宿。     ~[RGK  
D2,早餐后,往南崑山开始登山,農家乐午膳,饭后续山中骑遊,大部份砂石及土路,需上高落低,及小段推行,飯後,當晩住宿市区。     sAz% c| @k  
|fFy|i"t  
D3,,旅巴去羅浮山越野 29 公里。 Xx&.Q)q  
之後驅旅巴去奇石農家菜食窑雞。 <[ k%!7=\  
h9_IgRAN  
全程有支援車跟促全程.(隨時可以上車遊車河) AW eZ.mb  
^mi&.|  
費用 650元人民幣(大約) 7[E|$AyEM  
PR!RF%0cK  
2019 8 2 地點..福田保稅區上車 黃昏 20.30 時集合裝車. 21.00 時開車.  
[ 此帖被mrchau在21-07-2019 20:53重新編輯 ]

 

級別: 論壇版主
1  發表于: 12-07-2019 11:06

參加人數.. yZAf%>lc  
X2" gG(4  
Mrchau 4"+r$],  
Wing Leung ,iiS5o<FZs  
Michael Yip  (大咪) ,6"qSv-  
李偉明  (李爺爺)

 

級別: 論壇版主
2  發表于: 12-07-2019 12:02

參加人數.. u&n5e5a  
$)#rvJ%oq  
Mrchau   QwEe}+D  
Wing Leung   .^> >tm>  
Michael Yip  (大咪) _xT >  
李偉明  (李爺爺) _p5bW@t5Cr  
鄭潮英

 

級別: 論壇版主
3  發表于: 12-07-2019 12:33

123參加人數.. FNEO]k  
9sDvQ }  
Mrchau   )vJ1$~g&  
Wing Leung   %tW-iPfR   
Michael Yip  (大咪) 25,N&K~  
李偉明  (李爺爺) JfM=Ms9X  
鄭潮英 ;AL(j2l  
梁華            單人房

 

級別: 論壇版主
4  發表于: 12-07-2019 12:42

123參加人數..   |xP^^Lc  
(w%AH  
Mrchau   =j?{Q2aU  
Wing Leung   ([5aU`-x  
Michael Yip  (大咪)   q@AZMpSw  
李偉明  (李爺爺) J7 +B\^  
鄭潮英 }?|)qtO  
梁華            單人房 !FZ-G^5  
Fung Cheung  單人房

 

級別: 論壇版主
5  發表于: 12-07-2019 12:56

123參加人數..   <uc;*%[:  
p)qVP$h@n  
Mrchau     19`9Z_RH}  
Wing Leung     CpVRG89S  
Michael Yip  (大咪)   5brLj:mI  
李偉明  (李爺爺)   2e\o? pA  
鄭潮英   :kxx#8n'  
梁華            單人房 :XCH*J  
Fung Cheung  單人房 -Vj`udGP  
Cricky Chan

 

級別: 論壇版主
6  發表于: 12-07-2019 15:18

123參加人數..     ]BXQ@lH  
.P/_TNR5  
Mrchau     A#d9Kc `EI  
Wing Leung     )_[\GN[5d  
Michael Yip  (大咪)     *J B Luc  
李偉明  (李爺爺)   jA<Gh>Bon  
鄭潮英   LC>\/5  
梁華            單人房   XN>c8h)V;  
Fung Cheung  單人房 y/F%<A.W<  
Cricky Chan ^}%6m<  
火神                  單人房

 

級別: 論壇版主
7  發表于: 12-07-2019 16:36

123參加人數..     =A\4 T  
`\%E-E`)  
Mrchau       XkjC0PuUU  
Wing Leung       &|Y=  
Michael Yip  (大咪)     &*]Q:E"E  
李偉明  (李爺爺)     ]#aqII&  
鄭潮英     GaXL'kA]  
梁華            單人房   CVW2=[  
Fung Cheung  單人房   M(O.YYj?  
Cricky Chan "E #4ls  
火神                  單人房 pu@!KL;V  
Lam ming shek

 

級別: 論壇版主
8  發表于: 12-07-2019 20:44

123參加人數..       j++U J  
U{G WAT 0*  
Mrchau       [=@et1Tw  
Wing Leung       6]#Fgz}-5  
Michael Yip  (大咪)       j% #r(#cX  
李偉明  (李爺爺)     ;4IRuQ}R  
鄭潮英     o8z@!hm#  
梁華            單人房     /SOh\4j7  
Fung Cheung  單人房   D>~Z%!^  
Cricky Chan   +sI,YlYj  
火神                  單人房 db\ntnPc#  
Lam ming shek @)k}`0G  
Chan polo         單人房 &VX'b.  
Martin 張志偉 MP'6{|&q  
Supers Li           單人房

 

級別: 論壇版主
9  發表于: 12-07-2019 23:39

Re:2019 8 2 至 4 日 南崑山越野單車團一

123參加人數..       Vd/&yuR  
97bz1 ![  
Mrchau         ,jMc7Qd  
Wing Leung         sftQd%']E  
Michael Yip  (大咪)       r`fK 1  
李偉明  (李爺爺)       RrZyz  
鄭潮英       ^oNx}`/nj  
梁華            單人房     ^Tx`JHys  
Fung Cheung  單人房     5dZ\SoAm  
Cricky Chan   E{nBvyX9  
火神                  單人房   MfZWByM{  
Lam ming shek /o6Xr!7  
Chan polo         單人房 P`y>u"[@p  
Martin 張志偉 m9_BD pR  
Supers Li           單人房 oh64*D  
Coffee Chiu 賢  單人房

 

上一主題下一主題
«123»Pages: 1/3     Go