bike depot

主題 : 2019 6 6 週四 秘密路線
活動標題︰2019 6 6 週四 秘密路線(活動已結束)
活動時間︰ 2019-06-06 09:30  -  2019-06-06 14:26
活動地點︰
人數限制︰ 0
已確認參加人數︰ 0 人,[共計報名︰0]
性別要求︰ 男女不限
活動費用︰ 0 元
報名截止日期︰ 2019-06-06 07:27
已參加活動成員︰  
級別: 論壇版主
0  發表于: 04-06-2019 17:21

0 2019 6 6 週四 秘密路線

2019 6 6 週四 秘密路線 *+XUj&)#  
早上 9.30集合 o>;u;y&TY  
下午14.30時踩完下午茶 UmG/@HCwp  
  WhatsApp 94354165 

 

級別: 論壇版主
1  發表于: 04-06-2019 17:25

貨van安排 V,dL3_-  
zIw~jTRqex  
早上 8.30 時在彩虹邨內的71 等 f0MVXylZ  
V"M;|/rMh  
新手健 :kB`_IX  
燦叔 y;J_h]  
4hUs!Ga9  
早上 8.45 時在觀塘法院後面的有信街等 .B;>ByjT8  
S5{J8ot  
Mrchau (-)Ij-q4  

 

級別: 論壇版主
2  發表于: 04-06-2019 17:58

貨van安排 ibCn5v|7n  
t'PGDqwXQ  
早上 8.30 時在彩虹邨內的71 等 Jr,,pzRL%  
EQ[P\(Il|  
新手健 W2F3z'FF  
燦叔 SQD<Q  
Ken Fu \UT;mce"  
*6m(fzW%  
早上 8.45 時在觀塘法院後面的有信街等 0ua0.  
;|ZjZp+1"  
Mrchau   (HGHn <Q  

 

級別: 論壇版主
3  發表于: 05-06-2019 10:48

貨van安排   X*~ T, zA  
A 車  d2X8:Uve  
早上 8.30 時在彩虹邨內的71 等   yaR(i8v7  
4D8q(/.E  
新手健   lqw37.TPZ  
(Ax?C p1  
早上 8.45 時在觀塘法院後面的有信街等   qAzTp @d  
~,?>~i/1  
Mrchau   d*ISFGvrw  
u~s ]i  
ABC wgHSu{U?c  
e8n~ GO  
B 車 s~8mNq  
早上 8.30 時太子警察遊樂會門口等 =:|P tD  
?/ ]EMJk$A  
燦叔 ~V:l"pbj  
Ken Fu +2 Ez|>1  
大飛楊 rm\YZ^;  
] q6@V  
rM.>]0i+  
C車 G;V{pN3  
早上 8.30 時元朗上車 *PLmha  
,})*OB\-H  
Freemac Lau
[ 此帖被mrchau在05-06-2019 10:59重新編輯 ]

 

級別: 論壇版主
4  發表于: 05-06-2019 11:18

van安排   lI~UY:T  
=d0K*nFI  
A  車 {K7DfG  
早上 8.30 時在彩虹邨內的71 等   {Rwr6'Rr  
[Y?W He  
新手健   'ga]lBL  
@HgV'kA  
早上 8.45 時在觀塘法院後面的有信街等   |azR\\059D  
FP0O}z&U  
Mrchau     GN&tej  
bz$~t9uO  
ABC lxI4l$+  
3$k9GuA  
B 車 [X#gP*0.  
早上 8.30 時太子警察遊樂會門口等 pZQ}{so|5  
C{3@5v  
燦叔 KCa8cG  
Ken Fu ES3iGVP  
大飛楊 ng\uJi@U  
蚊神 C_I5O;I)^  
/]<W=W.}~  
!4;9G2KQ  
C車 =rQdLk7\p  
早上 8.30 時元朗上車 m#Pirrd  
a924B;  
Freemac Lau