bike depot

主題 : 2019 2 28 週四 秘密路線
活動標題︰2019 2 28 週四 秘密路線(活動已結束)
活動時間︰ 2019-02-28 09:25  -  2019-02-28 14:05
活動地點︰
人數限制︰ 0
已確認參加人數︰ 0 人,[共計報名︰0]
性別要求︰ 男女不限
活動費用︰ 0 元
報名截止日期︰ 2019-02-28 01:06
已參加活動成員︰  
級別: 論壇版主
0  發表于: 25-02-2019 15:03

0 2019 2 28 週四 秘密路線

2019 2 28 週四 秘密路缐 bN+wN  
早上 9.30 時集合 %@ %^FQ7fz  
14.00 時玩完下午茶 lqQ"IE  
WhatsApp 94354165 1&Se~$r@  
,Yl):$}r  

 

級別: 論壇版主
1  發表于: 25-02-2019 15:04

貨 van 安排 ]$DoJq0X  
Qp`H0]  
早上 8.30 時觀塘法院後面的有信街等 x}K]K  
tq7_lv23  
Mrchau 2Yb=sb3^  
6mG&1 `0  
早上 8.45 時太子警察會門口等 V R5.}  
%wpa{pI k  
燦叔 J^Hpx{DxT  
Frank Lee W1Ey@t  
陳大哥

 

級別: 論壇版主
2  發表于: 25-02-2019 17:32

貨 van 安排 2+ 5 Uu  
h+v 'e}w  
早上 8.30 時觀塘法院後面的有信街等 tz1AUFI?j(  
|W+C>m#  
Mrchau Y_6j()5R>  
^D,gmJpP  
早上 8.45 時太子警察會門口等 l[PTg%|Q  
x}=/]I^+  
燦叔 D9Rr7i8o=  
Frank Lee   v%|"  
陳大哥
[ 此帖被mrchau在25-02-2019 21:11重新編輯 ]

 

級別: 論壇版主
3  發表于: 25-02-2019 21:29

大埔水圍停車場上車 (bhZ}#_B  
1. 銀龍 A(eDa9~D  
2. Ricky T5X-_e]6  
3.Fung 4):]e@r>  
jK/V"r  
本週四8:45am,大埔水圍停車場上車

 

級別: 論壇版主
4  發表于: 26-02-2019 11:46

貨 van 安排   1(~NKtQcy  
@uu>uKr=   
早上 8.30 時觀塘法院後面的有信街等   -kT+aVy  
J`<_>IS  
Mrchau   NI7rm|Z  
F/;<9~7(  
早上 8.45 時太子警察會門口等   AM(RT>#f  
(+# 19  
燦叔   5V"+oTo!  
Frank Lee   5>K^kmGqi  
陳大哥 )@o C$ $j{  
蚊神

 

級別: 論壇版主
5  發表于: 27-02-2019 11:17

第三部貨van安排明天9.00時在荃灣西鐵站開出 c$V>`y  
參加人數 (qwT k]SEc  
Mf>eA2x  
小歡 B/-c"h(m7  
尚有3個位

 

級別: 論壇版主
6  發表于: 27-02-2019 11:21

第二部貨van安排 i-x ;Q+)B  
大埔水圍停車場上車 kM1Aw|bq  
1. 銀龍 \$ZuRCX0_  
2. Ricky Hxr@8y kW  
3.Fung xJP;aN3  
`.)&|hy  
本週四8:45am,大埔水圍停車場上車 3 f9}q@oL  
~ N-CT6 *5  
尚有兩個位