bike depot

主題 : 2019 2 14 週四 秘密路線
活動標題︰2019 2 14 週四 秘密路線(活動已結束)
活動時間︰ 2019-02-14 09:23  -  2019-02-14 15:34
活動地點︰
人數限制︰ 0
已確認參加人數︰ 0 人,[共計報名︰0]
性別要求︰ 男女不限
活動費用︰ 0 元
報名截止日期︰ 2019-02-13 20:55
已參加活動成員︰  
級別: 論壇版主
0  發表于: 11-02-2019 20:56

0 2019 2 14 週四 秘密路線

2019 2 14 週四 秘密路線 RMkwei8w  
早上 9.30 集合在西沙路水浪窩的大公廁等 -&!9lPAz  
是日有午餐時間下午15.30時玩完 Q=s?7ebFU  
WhatsApp 94354165 j2 r,oq  

 

級別: 論壇版主
1  發表于: 11-02-2019 20:58

貨van安排 qR|e$PtR  
5gW*3widY  
早上8.30時在太子警察會門口等 =0c~9/@_  
 Z4`,vO  
燦叔 eF4,i2}Ev  
.=Y-cV9  
早上 8.45時在觀塘裁判法院後面的有信街等 I_:L=]T%d  
/ZGo 2F:p  
Mrchau

 

級別: 論壇版主
2  發表于: 12-02-2019 14:28

貨van安排 ?^w5%7lNo  
'ufY<6&&!  
早上8.30時在太子警察會門口等 YCy Qu^1  
Yg`:R};G  
燦叔 %rRCqNoYy  
=#fk96'.]  
早上 8.45時在觀塘裁判法院後面的有信街等 ,ZC a};  
w9p^=gMf  
Mrchau %|!gM^YB:  
火焰焰

 

級別: 論壇版主
3  發表于: 13-02-2019 12:21

貨van安排  bl0@^t  
ZGHu L*#  
早上8.30時在太子警察會門口等  v1s10wR  
x^A9  
燦叔  xqV j-g  
陸明 7Pf;^)csz  
cdtvp} l  
早上 8.45時在觀塘裁判法院後面的有信街等  |T{=!GX y  
? qc?AO  
Mrchau $^x~Eb)gg  
火焰焰

 

級別: 論壇版主
4  發表于: 13-02-2019 20:59

貨van安排   A i |#$&D%  
vU&lHs  
早上8.30時在太子警察會門口等   $l1VC  
7|7yAiuL7  
燦叔   DlF O]<_#  
陸明 *iNp&^P  
| 1Qt  
yqs"WJ7q~  
早上 8.45時在觀塘裁判法院後面的有信街等   Kw&`l{%ig  
.nkN<*v =  
Mrchau   Eldj]ODy  
火焰焰