bike depot

主題 : 2019 1 11-13日 南崑山越野單車團
活動標題︰2019 1 11-13日 南崑山越野單車團(活動已結束)
活動時間︰ 2019-01-11 20:28  -  2019-01-13 18:59
活動地點︰
人數限制︰ 0
已確認參加人數︰ 0 人,[共計報名︰0]
性別要求︰ 男女不限
活動費用︰ 0 元
報名截止日期︰ 2019-01-06 19:01
已參加活動成員︰  
級別: 論壇版主
0  發表于: 15-12-2018 18:55

0 2019 1 11-13日 南崑山越野單車團

2019 1 11-13日 南崑山越野單車團  g-b9Ex1-B  
bQca(]d7Y  
南崑山越野单车团的安排,共2天半。   rYUY&0"`Q  
-<+#loOMI  
D1,黄昏福田口岸保稅區 20.30 時集合, 21.00 時開車,继往南崑山住宿。   {*{e )  
D2,早餐后,往南崑山开始登山,農家乐午膳,饭后续山中骑遊,大部份砂石及土路,需上高落低,及小段推行,飯後,當晩住宿市区。   <~= K.  
znh!LCg  
D3,,旅巴登山,下坡出蔴埔百匯農莊燒雞任食餐,饭后,河邊騎遊,旅巴接返,黄昏深圳散队。    w|(U4f\+  
[h*jNc  
全程有支援車跟促全程.(隨時可以上車遊車河) d!2R6-\H\  
每位 650 元人民幣!用剩捐錢去汀角路天后宮派平安米  6{Q uno3vR  
b">W~h  
2019 1 11日 地點..福田保稅區上車 黃昏 20.30 時集合裝車. 21.00 時開車.  
[ 此帖被mrchau在15-12-2018 23:22重新編輯 ]

 

級別: 論壇版主
1  發表于: 15-12-2018 18:59

報名人數.. e;=(55\  
NLa1(Y>V<  
Mrchau YKfJne,kF  
Andy Tsui

 

級別: 論壇版主
2  發表于: 18-12-2018 11:10

報名人數.. e+e| Ve  
TPBDQY9  
Mrchau j0'j%  
Andy Tsui <xxzFljW  
李偉明(李爺爺) sW/ X y~  
Wing Leung `+&_gtOH  
Fung Cheung pW~K")K6n  
Robert Yip lFozkkg}  
Lam Ming Shek

 

級別: 論壇版主
3  發表于: 19-12-2018 18:56

報名人數..   1=8C@_,OoZ  
#qaLfGr  
Mrchau   ,j:PCncN#  
Andy Tsui ,dZ_|* Bx  
李偉明(李爺爺) OF<=5L:u  
Wing Leung c4](3sjX  
Fung Cheung   ^R)VKf:U  
Lam Ming Shek 1@lOb=  
黃展宗            單人房

 

級別: 論壇版主
4  發表于: 24-12-2018 10:26

報名人數..   xy#&T:5  
 #Uh Inw  
Mrchau   Z#/|sa  
Andy Tsui  9u*Tof  
李偉明(李爺爺)  k,+!uDC  
Wing Leung  bx/ SY  
Fung Cheung   Tf[xqk)M  
Lam Ming Shek 9UxU{6;  
黃展宗            單人房 2I=z*Haq  
Manson A.IEG=%b  
h\U+*u[kC&  
老咪
[ 此帖被mrchau在01-01-2019 11:48重新編輯 ]

 

級別: 論壇版主
5  發表于: 01-01-2019 11:49

報名人數..     >a?p  
-~XE  9  
Mrchau     l28&J:u9{  
Andy Tsui   &H(i{:i  
李偉明(李爺爺)   4dJ~I 4Y  
Wing Leung   +$SjgM  
Fung Cheung     ?oD!J">V  
Lam Ming Shek   4k]}$  
黃展宗            單人房 Yb<^bq/k{  
Manson [o8IZsg  
ETTNC1,  
老咪

 

級別: 論壇版主
6  發表于: 03-01-2019 22:04

天寒地凍!活動取消。

 

級別: 白金會員
7  發表于: 10-01-2019 13:59