bike depot

上一主題下一主題
«12»Pages: 1/2     Go
主題 : 2017 10 27 週五 第九年 生蠔自助餐聚會
級別: 論壇版主
0  發表于: 20-10-2017 15:49

0 2017 10 27 週五 第九年 生蠔自助餐聚會

[url=tel:2017]2017 10 27[/url] 週五 第九年 生蠔自助晚餐 ^e+&/Y,D  
尖沙咀柯士甸道 龍堡國際賓館 rv 9?< Lx  
每位費用 230 元,名額有限,報名從速 (CClF`fD  
WhatsApp 94354165
[ 此帖被mrchau在20-10-2017 18:58重新編輯 ]

 

級別: 論壇版主
1  發表于: 20-10-2017 15:57

參加人數.. 'O%4bbtv  
 "+Rj|  
Mrchau J80/X- _  
Sunny ,a<A=2ca  
Wing Leung

 

級別: 論壇版主
2  發表于: 20-10-2017 16:03

參加人數.. VoNbDx>v  
H=\[(cCl  
Mrchau K~0\s(  
Sunny x/L]^(fJm  
Sunny ( 太太) 'RG2Om_m  
Wing Leung MFw/L;9s?  
李偉明(四眼) Gu0 !n  
李偉明 S 1QU|L%>  
Kok Chan

 

級別: 論壇版主
3  發表于: 20-10-2017 16:12

參加人數..   zf#v5=$  
lY>X -Z  
Mrchau   vmNqU[y9  
Sunny   yXr*(C  
Sunny ( 太太) /$|E9mVq;N  
Wing Leung FUy%RmE  
李偉明(四眼) %RFB5)?Zg  
李偉明 EB/*N+  
Kok Chan D^D21|4'*  
燦叔

 

級別: 論壇版主
4  發表于: 20-10-2017 16:51

參加人數..   UE7_^aH!w  
f~`@ Nr5.  
Mrchau   <rp#5  
Sunny   '2$i5OHj<  
Sunny ( 太太)   Q;'Mx]Iia*  
Wing Leung   2CDW'Gb  
李偉明(四眼)   N$N gZ  
李偉明   =5RTSj  
Kok Chan G':A|zB  
燦叔 q{W)aR<  
Alvinlam (樑) ^+k]7G(  
火焰焰 =(8Z45   
? C}~l6  
u75KU k  
Ryan Chan(壞人) u4]~[;sY<  
Rony Cheung
[ 此帖被mrchau在20-10-2017 17:39重新編輯 ]

 

級別: 論壇版主
5  發表于: 20-10-2017 18:47

參加人數..    qUo!mH  
i$cRh X  
Mrchau    "4pd[D|o  
Sunny    O%(l]L|  
Sunny ( 太太)   ]I}0ce'[  
Wing Leung   9=Fh%Uh|v  
李偉明(四眼)   {3)( pi  
李偉明   ZYrk  
Kok Chan  G*r\tQV  
燦叔 w"x1cc  
Alvinlam (樑) %yIf0  
火焰焰 Es&zXJp  
Yl]]o .  
K4-RiS  
Ryan Chan(壞人) >V}<o@b  
Rony Cheung '<\2Hh  
銀龍 {c{;OW\c7A  
老咪 ? uC i9  
Ken Fu GI{6sQs:  
Marcus Tam <NZ`9Q6  
大飛楊 3H)Qe{/7  
呀高 ih~F>qG/  
[ 此帖被mrchau在20-10-2017 19:42重新編輯 ]

 

級別: 論壇版主
6  發表于: 21-10-2017 12:36

參加人數..     r*G('8jv  
ibfyMdkC  
Mrchau     DOoNk3b  
Sunny     k^^7&Bdv;k  
Sunny ( 太太)     bg-3N8pI  
Wing Leung     f3xKi0k5V  
李偉明(四眼)     FN= co1 ^  
李偉明     H4PWdK$s  
Kok Chan   +P!XCB  
燦叔   J%vJABkU  
Alvinlam (樑)   %aNmY Z  
火焰焰   R'\er4K#  
漢   MSY@k%C&ia  
簡   =7 Z!2sB  
Ryan Chan(壞人)   C^">`\\8  
Rony Cheung G P|U  
銀龍 +h w:jV  
老咪 *6&z (Ix  
Ken Fu n' y/':K  
Marcus Tam RH.B +  
大飛楊  s\7bWR  
呀高 d zN+5  
vd,e%RvU  
Martin(張志偉)

 

級別: 論壇版主
7  發表于: 21-10-2017 17:55

參加人數..      V`}p>d{Ot  
Gh6 Bpz^  
Mrchau      "7Ep-5jQ  
Sunny      y=i.`" P  
Sunny ( 太太)     ;k_ [ L  
Wing Leung     qpJDlkQ G  
李偉明(四眼)     O1&P4|O  
李偉明     1'd^HU  
Kok Chan    t}kh IW.&  
燦叔   %pzZ  
Alvinlam (樑)   )*\ad={Y*]  
火焰焰   %duL dc."  
漢   /t^gfCj_'  
簡   S"Vjx>`  
Ryan Chan(壞人)   f/VYmKot  
Rony Cheung  V\T7W|(  
銀龍  .Dt*E@  
老咪  co!!3 &7  
Ken Fu  :5'26w4G<  
Marcus Tam  >~u45;t  
大飛楊  ^6"-p*T)  
呀高  s*<# \fr  
xI$r8!8#  
Martin(張志偉) )VV0Xux  
生果東

 

級別: 論壇版主
8  發表于: 21-10-2017 18:13

時間由 6.00 時至 9.30 時。

 

級別: 論壇版主
9  發表于: 23-10-2017 11:29

G參加人數..       Azy*=C t  
dr]1U65o  
Mrchau       UH9,7  
Sunny       ie[s,WFm{  
Sunny ( 太太)       1[|`'*_S  
Wing Leung       C>}BV&I  
李偉明(四眼)       @l]~Gzr  
李偉明       11~weD&fy  
Kok Chan     zit'(i)  
燦叔     gxP3Z+   
Alvinlam (樑)     %/qkO-y  
火焰焰     g;9,!zYh  
漢     m&#E+L{k  
簡     )I!q 8  
Ryan Chan(壞人)     <~keWZ{>  
Rony Cheung   4Y_qA  
銀龍    |QyU2bjc  
老咪   K/ oW{w  
Ken Fu   o 3Jr8T>  
Marcus Tam   t}[9K'x/  
大飛楊   M5^- .H\;  
呀高   XW=K|7h[J  
賢   @;S`7? ~  
Martin(張志偉) B%{}~# /n  
生果東 0q$J%3Z  
Gary >%VJP  
大雄 E,tVpe (Xz  
Beefung j%t{=ka]N  
Leo &P {/v%  
Leo(仔) HJ]<u/-#F  
亨利

 

上一主題下一主題
«12»Pages: 1/2     Go